Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กรอบแนวคิดการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ Abstract   PDF
อุษณีย์ มณีรัตน์, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศลาว Abstract   PDF
ศรเพชร สีหะราช, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและกรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
อรวรรณ เตชะพรพงษ์, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal กระบวนการค้าประเวณีหญิงข้ามชาติ:ศึกษากรณีหญิงต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ทวีชัย ระเบียบ
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข, จิระ จิตสุภา
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal กระบวนการปฏิสัมพันธ์และการสร้างอัตลักษณ์ร่วมในแฟนเพจเฟซบุ๊ก: ศึกษากรณีแฟนเพจฮิปคิงดอม Abstract   PDF
ศิขรา ศิริสาร
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal กระบวนการนำเสนออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ยวนในบริบทของการท่องเที่ยว ผ่านหอวัฒนธรรมพื้นบ้านและตลาดท่าน้ำ: ศึกษากรณีชุมชนยวน ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี Abstract   PDF
ดวงกมล เวชวงค์
 
Vol 13, No 1 (2545): Academic Services Journal กระบวนการเรียนรู้ การเชื่อมโยงและรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บที่มีต่อผลสัมฤทธ์ทางการเรียน การแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กระบวนการเลิกใช้สารเสพติดก่อนเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่มที่เห็นต่าง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา Abstract   PDF
ณัชฎาวรรณ รอดการทุกข์, กุลทัต หงส์ชยางกูร, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal กระบวนการเสริมพลังคำสอนพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ศึกษากรณี : เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สุชาดา ไพยรัตน์
 
Vol 12, No 1 (2544): Academic Services Journal กลยุทธและแรงบรรดาใจ ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Abstract   PDF
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ, ฤทัยชนนี สิทธิชัย
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ศิริพร สกุลเจริญพร
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการความรู้ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เพื่อรองรับสู่ประชาคมอาเซียน Abstract   PDF
วรนุช สาเกผล
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal กลยุทธ์การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย, กลมพร สอนศรี
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal กลับบ้านเราเถอะลูกรัก Abstract   PDF
 
Vol 12, No 3 (2544): Academic Services Journal กว่าจะรู้ว่าวิจัย.....ก็ทำวิจัยเสร็จเสียแล้ว Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 9, No 2 (2541): Academic Services Journal กว่าจะเป็น....เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด : กรณีศึกษา Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข, ทิพภากร รังคสิริ
 
Vol 15, No 1 (2547): Academic Services Journal การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อมรพรรณ พัทโร
 
Vol 16, No 3 (2548): Academic Services Journal การบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้: ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ฤทัยชนนี สิทธิชัย, จุฑารัตน์ กิมาคม
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Abstract   PDF
เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล, นพดล เจนอักษร
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วรรณรดา เลิศลบ
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การบริหารจัดการ internet/intranet service แบบกึ่งรวมศูนย์ Abstract   PDF
วิภัทร ศรุติพรหม
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
ชนากานต์ อดุลยพิจิตร
 
51 - 75 of 922 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>