Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อมรพรรณ พัทโร, จอมใจ เพชรกล้า
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
พิริยา เชียรวิชัย
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษานิทานพื้นบ้านมุสลิมในจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ยุพดี ยศวริศสกุล
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาแบบภควันตภาพ: ทางเลือกเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Abstract   PDF
ภูชิศ สถิตย์พงษ์
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการธำรงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน Abstract   PDF
ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์, กมลพร สอนศรี
 
Vol 7, No 2 (2539): Academic Services Journal การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ การค้นสารนิเทณจากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ Abstract   PDF
ชูศรี วังศานุวัตร, สมศักดิ์ คงแสง
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การศึกษาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
ภาคภูมิ พู่สกุลสถาพร
 
Vol 9, No 2 (2541): Academic Services Journal การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โปรแกรมการนำเสนอที่ใช้เทคนิคพิเศษกับไม่ใช้เทคนิคพิเศษ Abstract   PDF
ไสว จันทร์พรหม
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพัน ต่อองค์กรของข้าราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
อาทิตติยา ดวงสุวรรณ
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์
 
Vol 10, No 1 (2542): Academic Services Journal การสร้างสรรค์... กระจกเงา IMF Abstract   PDF
โสภณ ศุภวิริยากร
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “ธงชาติไทย” ประกอบเพลงชาติไทย Abstract   PDF
วุฒิ วัฒนสิน
 
Vol 3, No 3 (2535): Academic Services Journal การสร้าง-สั่งสม-และจัดส่งผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การสร้างสื่อวิดีโอภาพด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 27, No 2 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสร้างอัตลักษณ์นักกีฬา Abstract   PDF
สัจจวัฒน์ จารึกศิลป์, วรรณชลี โนริยา
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การสร้างเมนู AutoRun ด้วย AutoPlay Menu Builder Abstract   PDF
อดุลย์ วันสุไลมาน
 
Vol 12, No 2 (2544): Academic Services Journal การสร้างเว็บเพจห้องเรียนเสมือนทางอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
มนตรี ดวงจิโน
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ : บทบาทและความสำคัญของการเรียนบนเว็บแบบผสมผสาน Abstract   PDF
ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 Abstract   PDF
กนก จันทร์ทอง
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสำรวจการมีส่วนร่วมของสามีในการดูแลสตรีมุสลิมวัยรุ่นตั้งครรภ์ Abstract   PDF
ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, เสาวคนธ์ ภักดี, โสเพ็ญ ชูนวล
 
Vol 18, No 3 (2550): Academic Services Journal การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548 Abstract   PDF
ยุภาพร ทองน้อย, บงกช สิทธิสมจินต์
 
Vol 3, No 1 (2535): Academic Services Journal การสำรวจเรื่องสภาพห้องสมุดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
รศ.ธิดา โพธิพุกกณะ, ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 
Vol 20, No 1 (2552): Academic Services Journal การสืบค้นฐานข้อมูลดัชนีวารสารภาษาไทย ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
สอปิยะ บุญตามช่วย
 
201 - 225 of 880 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>