Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพั ฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล Abstract   PDF
สุวุฒิ ต้มทอง, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการสร้างทรัพยากรแบบเปิดด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
ลลิดา บุญธง, ธีรวดี ถังคบุตร
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียน แบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
เอกชัย เนาวนิช, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Abstract   PDF
ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
สมใจ สืบเสาะ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 Abstract   PDF
อัลยานี วาโดร์, โอภาส เกาไศยาภรณ์
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด
 
Vol 17, No 2 (2549): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลภาวะผู้นำ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลลภา อารีรัตน์, ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยมุสลิมด้วยแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชาวไทยมุสลิม Abstract   PDF
ดนุ ภู่มาลี, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, สุชาติ เถาทอง
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ Abstract   PDF
ชนกิตติ์ ธนะสุข, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, สุชาติ เถาทอง
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การพัฒนาวีดิทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับไฟฟ้า Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 18, No 2 (2550): Academic Services Journal การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาสื่อการเรียนหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา บัญชีขั้นต้น ด้วยนิทานชาดก Abstract   PDF
วันฤดี สุขสงวน
 
Vol 14, No 2 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อการสอน Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า, วรัญญา เต็มรัตน์, กิตติพร นพจนสุภาพ, นวลศิริ ชูแสวง
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สมชาย รัตนคช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมชาย รัตนคช
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์การเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) Abstract   PDF
ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
ปณิตา วรรณพิรุณ, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมริมแม่น้ำปากพนังเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
ธนาภา ช่วยแก้ว, สุดใจ จิโรจน์กุล
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม Abstract   PDF
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบนสติ๊กเกอร์ สำหรับติดบนครุภัณฑ์ Abstract   PDF
พรศิลป์ พฤทธิวงศ์
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal การพึ่งตนเอง พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี Abstract   PDF
อานิสงค์ โอทาตะวงศ์
 
201 - 225 of 922 Items << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>