Vol 24, No 3 (2556)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฏาคม - กันยายน 2556

Table of Contents

บทความวิชาการ

กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
PDF

บทความวิจัย

ศิขรา ศิริสาร
PDF
สุวภา จรดล, โชคชัย สุทธาเวศ
PDF
ศศิภา พิทักษ์ศานต์
PDF
ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์, กมลพร สอนศรี
PDF
พิมพ์หทัย สังสุทธิ
PDF
จุฑารัตน์ ชุนหะศรี
PDF
วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย, กลมพร สอนศรี
PDF
พระสุภัณฑ์ ฆี
PDF
วีรชาติ พนาวิวัฒน์
PDF
ภานุการณ์ สนใจ, น้ำอ้อย คำชื่น
PDF
เอกชัย เนาวนิช, ณมน จีรังสุวรรณ
PDF
สมใจ สืบเสาะ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
PDF