Information For Readers

วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ทั้งฉบับพิมพ์และฉบับออนไลน์ จัดพิมพ์โดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และสาขาอื่นๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย