Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การทำ IPv6 Tunnel กับ Hurricane Electric (he.net) Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF
วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal การดำเนินการข้อมูลท้องถิ่น ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการร้านเกมคอมพิวเตอร์: ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเกมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วศโอม กัลปาลี
 
Vol 8, No 1 (2540): Academic Services Journal การดูงาน University of Western Australia Library Abstract   PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การดูแลสุขภาพเชิงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชนชาติพันธุ์ลาหู่แดงในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
สุนิดา อรรถอนุชิต, รอฮานิ เจะอาแซ
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยราชการ Abstract   PDF
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การควบคุมโดยผู้เรียนกับการควบคุม โดยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การคิดกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ศุภกร ยืนยง, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Abstract   PDF
พิชญ์ ภูเขียว, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งของผู้ใช้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
นิติพร สุนทรนนท์
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ Abstract   PDF
ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
พิญญารัศม์ สิงหะ, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การติดตั้ง Gentoo Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การติดตั้ง KDE Desktop บน GENTOO Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การติดตั้งวันหยุดของไทยใน Google Calendar Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์, วิษณุ เพชรประวัติ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, คณิศร รักจิตร
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งและใช้งาน VPN Client เพื่อใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเครือข่ายภายนอกกรณีใช้ Windows Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การติดตั้งโปรแกรมจุมลา 1.5.2 (How to Setup Joomla 1.5.2 CMS) Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 7, No 1 (2539): Academic Services Journal การติดตามผลการพัฒนาการใช้สื่อการสอนวิชาศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2533 Abstract   PDF
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การต่อรองของครูเพื่อให้มีชีวิตรอดท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
เก็ตถวา บุญปราการ, เกษตรชัย และหีม
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, นิตตยา ตรีสุวรรณ
 
276 - 300 of 922 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>