Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ Abstract   PDF
ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
พิญญารัศม์ สิงหะ, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การติดตั้ง Gentoo Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การติดตั้ง KDE Desktop บน GENTOO Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การติดตั้งวันหยุดของไทยใน Google Calendar Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์, วิษณุ เพชรประวัติ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, คณิศร รักจิตร
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งและใช้งาน VPN Client เพื่อใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเครือข่ายภายนอกกรณีใช้ Windows Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การติดตั้งโปรแกรมจุมลา 1.5.2 (How to Setup Joomla 1.5.2 CMS) Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 7, No 1 (2539): Academic Services Journal การติดตามผลการพัฒนาการใช้สื่อการสอนวิชาศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2533 Abstract   PDF
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, นิตตยา ตรีสุวรรณ
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal การประกวดวาดภาพของเด็กควรเปลี่ยนแปลง Abstract   PDF
วุฒิ วัฒนสิน
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ในมุมมองของบุคลากรห้องสมุด Abstract   PDF
สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
กิ่งกนก เพชรสังข์
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การประยุกต์ใช้ google API ส่ง sms ผ่านระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์: กรณีศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สุทิศา จรียานุวัฒน์, ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ Google for Education ในการให้คำปรึกษานักศึกษาสายครู Abstract   PDF
ดนัยศักดิ์ กาโร
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อออกแบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
อภิรดี สรวิสูตร, อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี Abstract   PDF
บัณฑิตา ชำนาญกิจ
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
วิภาดา มณีน้อย, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา Abstract   PDF
สุธาศินี สีนวนแก้ว, กานดา ศรอินทร์
 
Vol 3, No 2 (2535): Academic Services Journal การประดิษฐ์ตัวอักษร Abstract   PDF
มนตรี ดวงจิโน
 
Vol 9, No 2 (2541): Academic Services Journal การประเมินฐานข้อมูลซีดี-รอม Abstract   PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์การ Abstract   PDF
นิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา
 
Vol 21, No 2 (2553): Academic Services Journal การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ภานุการณ์ สนใจ, น้ำอ้อย คำชื่น
 
276 - 300 of 880 Items << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>