Vol 24, No 2 (2556)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2556

Table of Contents

บทความวิชาการ

อนุชิต อนุพันธ์, ผู้ช่วยศาสตรา� พิริยะสุรวงศ์
PDF
อำนาจ สุคนเขตร์, พิเชษฐ เพียรเจริญ
PDF

บทความวิจัย

สนิดา อ่อนหนู, นพดล อุดมวิศวกุล
PDF
ชนะพล ชัยทัพ
PDF
นิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา
PDF
สนธิ ไสยคล้าย
PDF
วรรณวิมล คงวิชัย
PDF
อุษณีย์ ทิพย์สุวรรณ
PDF
อุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์
PDF
วศโอม กัลปาลี
PDF
วันวิสาข์ คงทน
PDF
ปาริชาติ ปานสำเนียง, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
PDF
นงลักษณ์ จันทาภากุล, นรินทร์ สังข์รักษา
PDF
สุนันทา มิ่งเจริญพร
PDF