การศึกษารูปแบบของสถานประกอบการ ปัญหาและกลยุทธ์การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงานระดับมหาวิทยาลัย

สุภาพร เจริญสุข, กิตติมา ตันติหาชัย

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบของสถานประกอบการที่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฝึกงาน 2) ศึกษาปัญหาและกลยุทธ์การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงานระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 116 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบของสถานประกอบการที่ฝึกงาน 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและกลยุทธ์การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษขณะฝึกงาน 3) คำถามสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเรื่องภาระงานที่ได้รับและปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษขณะฝึกงาน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของสถานประกอบการที่กลุ่มตัวอย่างฝึกงานมี 4 ประเภท คือ สถานประกอบการด้านโรงแรม ด้านสำนักงานทั่วไป ด้านการบิน และด้านสำนักงานนำเที่ยว ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษที่พบขณะฝึกงานเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน กลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการฟังที่ใช้สูงสุด คือ กลยุทธ์การตีความขณะฟัง กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด คือ กลยุทธ์การตรวจรายละเอียด และกลยุทธ์การแก้ปัญหาทักษะการพูดที่ใช้สูงสุด คือ กลยุทธ์การสื่อความหมายโดยไม่ใช้ถ้อยคำขณะพูด กลยุทธ์ที่ใช้น้อยที่สุด คือ กลยุทธ์การเจรจาสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันในขณะพูด

คำสำคัญ: ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ, ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษ, กลยุทธ์การสื่อสาร

 

This research aimed to 1) examine types of workplaces where the undergraduates interned and 2) investigate the English communication problems and strategies of the interns. The participants were 116 fourth year students majoring in English for International Communication at Rajamangala University of Technology Srivijaya using purposive sampling technique. The questionnaire consists of types of workplaces, English communication problems and strategies used while training, and semi-structured interview about English communication problems and responsibilities while training. The data were analyzed using descriptive statistics (frequency and percentage) and content analysis. The findings revealed that hotels, offices, airlines, and tour agencies were four types of workplaces where the participants interned. The English communication problems were listening, speaking, reading, and writing respectively. Strategies for coping with listening problems that the students mostly used were negotiation for meaning while listening, but they used scanning strategies the least. Strategies for coping with speaking problems that the students mostly used were nonverbal strategies while speaking, but negotiation for meaning while speaking used least.

Keywords: English for specific purposes, English communication problems, communication strategies


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2019.8

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus