Vol 9, No 2 (2541)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2541

Table of Contents

บทความวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตรา� เลิศพงษ์สมบัติ, ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ชัยพจน์ รักงาม
PDF
ชาตรี สำราญ
PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
PDF
ฐาปนีย์ ธรรมเมธา
PDF

บทความวิจัย

สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก
PDF
ไสว จันทร์พรหม
PDF

บทความปริทัศน์

สันติเทพ ศิลปบรรเลง
PDF