Vol 20, No 2 (2552)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552

Table of Contents

บทความวิชาการ

เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, เยาวพร ศานติวิวัฒน์
PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
PDF
สุนีย์ วัฑฒนายน
PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
PDF
สุธาศินี สีนวนแก้ว, กานดา ศรอินทร์
PDF

บทความวิจัย

พิมพ์พร ไชยฤกษ์, พูนสุข อุดม, กรวิกา ก้องกุล
PDF
อรพินท์ สายพรม, พูนสุข อุดม, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
PDF
วชรกานต์ นุ่นเกลี้ยง
PDF
สุดาพันธ์ จุลเอียด
PDF