การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

วรรณชลี โนริยา, สุชานุช พันธนียะ

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬา ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการวางแผนการดำเนินงานตามแผน การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ตามระบบวงจร (PDCA) ครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม ประชากรที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม คือ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้บริหารภาควิชา เจ้าหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ทั้งหมดที่ได้จากการได้จากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวิเคราะห์การบริหารจัดการหลักสูตรฯ  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางการกีฬามีการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาควิชา และนโยบายของคณะ ซึ่ง ทั้งในด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม โครงการแต่ละโครงการ ได้มีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม มีการลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานระหว่าง และหลังการดำเนินงาน ผ่านการประชุมหลักสูตร นอกจากนั้นมีการดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งในการประชุมหลักสูตรจะมีการรายงานผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม/โครงการ ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ รวมถึงการมีร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลต่อความล้มเหลว หรือความไม่สมบูรณ์ของการดำเนินกิจกรรม/โครงการ และเสนอแนะวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป

คำสำคัญ : การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus