Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2535): Academic Services Journal การประเมินความต้องการใช้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ของประชาชนในจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
สมทรง หะยีเจ๊ะมะ
 
Vol 4, No 3 (2536): Academic Services Journal การประเมินคุณภาพของสื่อการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ดร.คณิตา นิจจรัลกุล, เต็มดวง เศวตจินดา, พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Abstract   PDF
สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง, รัดดา อุ่นจันที
 
Vol 2, No 2 (2534): Academic Services Journal การประเมินค่าหนังสือบรรณานุกรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
รศ.กุศล นาคะชาต
 
Vol 9, No 2 (2541): Academic Services Journal การประเมินฐานข้อมูลซีดี-รอม Abstract   PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal การประเมินประสิทธิภาพการฝึกงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
บุญเลิศ จันทร์ไสย์, พรรณี เจริญธนวิธ
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ จากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์การ Abstract   PDF
นิวัฒน์ ตุ่นบุตรเสลา
 
Vol 18, No 2 (2550): Academic Services Journal การประเมินผลงานศิลปะเด็ก Abstract   PDF
อัศวิน ศิลปเมธากุล
 
Vol 21, No 2 (2553): Academic Services Journal การประเมินผลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การประเมินผลหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา และงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ภานุการณ์ สนใจ, น้ำอ้อย คำชื่น
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมการบินพลเรือน Abstract   PDF
อมรรัตน์ ทองมาก
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประเมินผลโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2556: ศึกษากรณีศึกษาศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
วีรวัชร์ ไชยาศรี
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การประเมินผลโครงการโอนหนี้เข้าระบบ Abstract   PDF
จุไรรัตน์ เจิมจำรูญ
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประเมินโครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Abstract   PDF
ชนัดดา บุบผามาศ
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย Adobe Flash Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การผลิตสื่อ E-learning แบบ Interactive ด้วย Adobe Captivate Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 15, No 1 (2547): Academic Services Journal การผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการสอนผ่านจอภาพ Abstract   PDF
สวงค์ พุทธิเนตร
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนากองทุนหมู่บ้านไปสู่สถาบันการเงินชุมชน:ความรู้ และข้อเสนอสู่ความจริง Abstract   PDF
สายชล ปัญญชิต
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน Abstract   PDF
รุ่งทิวา บุญมาโตน, วนินทร สุภาพ, รัชฎา วิริยะพงศ์
 
Vol 12, No 1 (2544): Academic Services Journal การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนากำลังพลตามค่านิยมหลักของ กองบัญชาการกองทัพไทย Abstract   PDF
ไพบูลย์ โกมลทัต
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้สารสนเทศของนักศึกษาหูหนวก : กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
วรรณา จิตรักมั, ลุยง วีระนาวิน
 
151 - 175 of 922 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>