Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
จักรพงศ์ วารีรัตน์, จันทร์พิมพ์ หินเทาว์, วรรธนะ พิธพรชัยกุล
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรักษาความสัมพันธ์ของครูไทยพุทธต่อชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์
 
Vol 10, No 1 (2542): Academic Services Journal การรื้อปรับระบบกับการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด Abstract   PDF
อมรรัตน ดวงสุวรรณ
 
Vol 18, No 3 (2550): Academic Services Journal การวิจัยกับบทบาทที่เปลี่ยนไปของบรรณารักษ์ยุคดิจิทัล Abstract   PDF
ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 11, No 2 (2543): Academic Services Journal การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เทคนิควิเคราะห์: เทคนิคเดลฟาย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 12, No 3 (2544): Academic Services Journal การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย: การวิจัยการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้บนฐานของการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
ชนะชัย ทะยอม, สิรินภา กิจเกื้อกูล, จินตนา กล่ำเทศ
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
จิรารัตน์ แสงศร, สุรีย์พร สว่างเมฆ, ปราณี นางงาม
 
Vol 7, No 3 (2539): Academic Services Journal การวิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในรายงานการวิจัยของอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533-2550 Abstract   PDF
สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตยางพารารายย่อยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ Abstract   PDF
โซเฟีย แวหะมะ
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
มนูญ เศษแอ, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 17, No 1 (2549): Academic Services Journal การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สุริยะ บุตรไธสงค์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Abstract   PDF
ทศพร มนตรีวงษ์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
ศิริวรรณ เต็มวงษ์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, วัชรินทร์ หนูสมตน
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วนันยา หมัดยูโส๊ะ, กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก Abstract   PDF
วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วิไล จันทร์แนม, โสภิณ จิระเกียรติกุล
 
Vol 4, No 3 (2536): Academic Services Journal การวิเคราะห์แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
รศ.กุศล นาคะชาต, รวีวรรณ ขำพล
 
151 - 175 of 880 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>