Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 3 (2539): Academic Services Journal การวิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในรายงานการวิจัยของอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533-2550 Abstract   PDF
สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตยางพารารายย่อยเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ Abstract   PDF
โซเฟีย แวหะมะ
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
มนูญ เศษแอ, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบทัศนคติต่อการจัดการเรียนการสอนผ่านห้องเรียนเสมือนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อาฟีฟี ลาเต๊ะ
 
Vol 17, No 1 (2549): Academic Services Journal การวิเคราะห์องค์ประกอบและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของศูนย์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้คุณภาพการบริการของสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สุริยะ บุตรไธสงค์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Abstract   PDF
ทศพร มนตรีวงษ์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
ศิริวรรณ เต็มวงษ์, ดาวรุวรรณ ถวิลการ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, วัชรินทร์ หนูสมตน
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วนันยา หมัดยูโส๊ะ, กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก Abstract   PDF
วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วิไล จันทร์แนม, โสภิณ จิระเกียรติกุล
 
Vol 4, No 3 (2536): Academic Services Journal การวิเคราะห์แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
รศ.กุศล นาคะชาต, รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานจัดซื้อจัดหาหนังสือในห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา (Outsourcing book selection in public and school libraries) Abstract   PDF
แพททิเซีย ดี วอลเลซ, สุพัตรา ทองไทย
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา Abstract   PDF
วินัย แก้วน้อย, โอภาส เกาไศยาภรณ์
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาการปฏิบัติของผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ศิริพร ทองสมคิด
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ประเสริฐ ชวนบุญ
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
นฤนันท์ สุริยมณี, ประเสริฐไชย สุขสอาด
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาระดับการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Abstract   PDF
วิยะดา กูโน
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Abstract   PDF
วรรณชลี โนริยา, สุชานุช พันธนียะ
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การศึกษาศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
นงลักษณ์ จันทาภากุล, นรินทร์ สังข์รักษา
 
Vol 6, No 1 (2538): Academic Services Journal การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาของครูสอนภาษาไทย โรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) Abstract   PDF
 
151 - 175 of 839 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>