Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารการศึกษาแบบองค์การเฉพาะกิจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา Abstract   PDF
เกศสุดา เนรมิตธนไพศาล, นพดล เจนอักษร
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
วาสนา ประเสริฐ
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารงานวิชาการสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
นิดา หมั่นดี, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, นิเลาะ แวอุเซ็ง
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การบริหารจัดการ internet/intranet service แบบกึ่งรวมศูนย์ Abstract   PDF
วิภัทร ศรุติพรหม
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอประชาชนฯ Abstract   PDF
นนทศักดิ์ เอกสันติ์
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารจัดการอุทกภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
ชนากานต์ อดุลยพิจิตร
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารที่ดินวะกัฟในเขตกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด Abstract   PDF
สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, นดา ศรีสะอาด
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วรรณรดา เลิศลบ
 
Vol 12, No 1 (2544): Academic Services Journal การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหาร : จากยุคก่อตั้งสู่อนาคต Abstract   PDF
พระกรกฏ โอภาสเจริญมงคล
 
Vol 6, No 1 (2538): Academic Services Journal การบอกรับวารสาร Abstract   PDF
เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบูรณาการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดกับทักษะการคิดในการสอนสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา Abstract   PDF
กนก จันทร์ทอง
 
Vol 18, No 2 (2550): Academic Services Journal การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal การประกวดวาดภาพของเด็กควรเปลี่ยนแปลง Abstract   PDF
วุฒิ วัฒนสิน
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: ในมุมมองของบุคลากรห้องสมุด Abstract   PDF
สินีนาฏ สมบูรณ์เอนก
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, นิตตยา ตรีสุวรรณ
 
Vol 3, No 2 (2535): Academic Services Journal การประดิษฐ์ตัวอักษร Abstract   PDF
มนตรี ดวงจิโน
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาจริยศาสตร์ศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2542 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
กิ่งกนก เพชรสังข์
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การประยุกต์ใช้ google API ส่ง sms ผ่านระบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์: กรณีศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สุทิศา จรียานุวัฒน์, ธีรเดช เขมะธีรรัตน์, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ Google for Education ในการให้คำปรึกษานักศึกษาสายครู Abstract   PDF
ดนัยศักดิ์ กาโร
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี Abstract   PDF
บัณฑิตา ชำนาญกิจ
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อออกแบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
อภิรดี สรวิสูตร, อัญญ์ณิชตา รุ่งวิชานิวัฒน์
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา Abstract   PDF
สุธาศินี สีนวนแก้ว, กานดา ศรอินทร์
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประยุกต์ใช้แผนที่ผลลัพธ์ในการประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและครอบครัวตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
วิภาดา มณีน้อย, จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การประเมินความต้องการจำเป็นการรู้เรื่องการประเมินของครู Abstract   PDF
ศุภมาส ชุมแก้ว
 
126 - 150 of 922 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>