Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
สมชาย รัตนคช, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษา Abstract   PDF
สมชาย รัตนคช
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแบบสาธิตสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
กนก จันทร์ทอง
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจชั้นประทวน ในสำนักงานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 Abstract   PDF
ชยกร มามุ่งปณิธาน
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ฑีรณัท ขันนาค, สุทัศน์ นาคจั่น
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง อาชีพในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
เบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย, ชลาธิป สมาหิโต
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม Abstract   PDF
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Abstract   PDF
ปณิตา วรรณพิรุณ, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์สถานภาพองค์การเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามแนวคิดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award: PMQA) Abstract   PDF
ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบนสติ๊กเกอร์ สำหรับติดบนครุภัณฑ์ Abstract   PDF
พรศิลป์ พฤทธิวงศ์
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal การพึ่งตนเอง พื้นฐานการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล Abstract   PDF
 
Vol 7, No 3 (2539): Academic Services Journal การกำหนดรูปแบบการใช้ฐานข้อมูล CD-ROM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินการสอนผู้ใช้บริการ Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 15, No 2 (2547): Academic Services Journa การกำหนดคำค้นสารสนเทศ Abstract   PDF
ศุภวรรณ รัตนมุณี
 
Vol 3, No 1 (2535): Academic Services Journal การกำหนดแบบและขนาดอักษร Abstract   PDF
สุพร สุนทรนนท์
 
Vol 2, No 2 (2534): Academic Services Journal การกำหนดแบบและขนาดของตัวอักษรในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Abstract   PDF
สุพร สุนทรนนท์
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยในบริการสุขภาพ Abstract   PDF
ภัทรพร ยุบลพันธ์
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทะเลบัวแดง ในเขตเทศบาลตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี Abstract   PDF
อานิสงค์ โอทาตะวงศ์
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง Abstract   PDF
สุชาวลี ชูเอน
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
สุฑาทิพย์ อิงบุญ
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้ำจากโครงการชลประทานแม่น้ำชี กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ จังหวัดร้อยเอ็ด Abstract   PDF
สุธรรมา จันทรา
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
นิพล กุลฑล
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Abstract   PDF
กนกวรรณ เต็มโศภินกุล
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้คุณภาพบริการสุขภาพของผู้รับบริการต่อโรงพยาบาลเอกชน Abstract   PDF
ภัทรพร ยุบลพันธ์
 
126 - 150 of 880 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>