Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขอประชาชนฯ Abstract   PDF
นนทศักดิ์ เอกสันติ์
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารที่ดินวะกัฟในเขตกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุด Abstract   PDF
สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล, นดา ศรีสะอาด
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารงานวิชาการสำหรับการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
นิดา หมั่นดี, ธีร หฤทัยธนาสันติ์, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, นิเลาะ แวอุเซ็ง
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
วาสนา ประเสริฐ
 
Vol 12, No 1 (2544): Academic Services Journal การบริหารแบบยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การบริหารและการพัฒนาวัดโสธรวรารามวรวิหาร : จากยุคก่อตั้งสู่อนาคต Abstract   PDF
พระกรกฏ โอภาสเจริญมงคล
 
Vol 6, No 1 (2538): Academic Services Journal การบอกรับวารสาร Abstract   PDF
เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การบูรณาการการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดกับทักษะการคิดในการสอนสังคมศึกษาสำหรับนักเรียนประถมศึกษา Abstract   PDF
กนก จันทร์ทอง
 
Vol 18, No 2 (2550): Academic Services Journal การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด, ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การเขียนผังมโนมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พวงพิศ ศิริพรหม, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 17, No 1 (2549): Academic Services Journal การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนบนห้องเรียนเสมือนโดยประยุกต์การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
สุดาพันธ์ จุลเอียด
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ Abstract   PDF
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
พระมหาปราชญ์ชยุตม์ ย่อมเต็ม, โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์
 
Vol 15, No 3 (2547): Academic Services Journa การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 18, No 3 (2550): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 722-482 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 14, No 1 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
 
Vol 16, No 2 (2548): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 425-101 อารยธรรม Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร, พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ฮาลีเม๊าะ สนิ, คณิตา นิจจรัลกุล
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนากองทุนหมู่บ้านไปสู่สถาบันการเงินชุมชน:ความรู้ และข้อเสนอสู่ความจริง Abstract   PDF
สายชล ปัญญชิต
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน Abstract   PDF
รุ่งทิวา บุญมาโตน, วนินทร สุภาพ, รัชฎา วิริยะพงศ์
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุมาวดี พวงจันทร์, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
 
Vol 12, No 1 (2544): Academic Services Journal การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนากำลังพลตามค่านิยมหลักของ กองบัญชาการกองทัพไทย Abstract   PDF
ไพบูลย์ โกมลทัต
 
76 - 100 of 922 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>