Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การคุ้มครองงานแปลงรูป (Transformative Works) ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและต่างประเทศ Abstract   PDF
ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal การจัดการ ICT ในประเทศกำลังพัฒนา ICT Management in Developing Countries Abstract   PDF
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมขนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
จิราภรณ์ แก้วมณี
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการความรู้ชุมชน: เกลือหวานภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี Abstract   PDF
วิรินธร อักษรนิตย์, บัณฑิต ดุลยรักษ์, พวงเล็ก วรกุล, ศุภลักษณ์ พลายแสง, ธวัชชัย ศรีเทพ
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
อนุชิต อนุพันธ์, ผู้ช่วยศาสตรา� พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ Abstract   PDF
บุรินทร์ นรินทร์, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ศึกษาแม่น้ำท่าจีนตอนกลาง Abstract   PDF
อาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, นฤชิต ดำปิน
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการร้านอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ณัจยา แก้วนุ้ย, เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี, ณัฏฐิกา ศิลาลาย
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การจัดการศึกษา นาวาที่กำลังใกล้จะอำปาง Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคการศึกษาไทย 4.0 Abstract   PDF
นิดา หมั่นดี, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Abstract   PDF
อิสมาแอ ยีมะแซ, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องมือการพัฒนาประเทศไทย Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Abstract   PDF
ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
เบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม Abstract   PDF
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
 
Vol 11, No 2 (2543): Academic Services Journal การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษา Abstract   PDF
ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการ Abstract   PDF
สุวภา จรดล, โชคชัย สุทธาเวศ
 
Vol 9, No 3 (2541): Academic Services Journal การจัดบริการสอนการค้นสารนิเทศในห้องสมุดยุคอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ชูศรี วังศานุวัตร
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนววิถีประมงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรมในเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
นพวรรณ ยอดธรรม, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผ่านการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
ชลาธิป สมาหิโต
 
Vol 11, No 1 (2543): Academic Services Journal การจัดเก็บและให้บริการเอกสารโบราณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract   PDF
สินินาฎ สมบูรณ์เอนก
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal การดำเนินการข้อมูลท้องถิ่น ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการร้านเกมคอมพิวเตอร์: ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเกมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วศโอม กัลปาลี
 
Vol 8, No 1 (2540): Academic Services Journal การดูงาน University of Western Australia Library Abstract   PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
 
76 - 100 of 922 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>