การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรินทร์ นรินทร์, ปณิตา วรรณพิรุณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 2) การประเมินกระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จำนวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 ท่าน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า
1. กระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย องค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ และขั้นตอนจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยฯ

2. กระบวนการจัดการความรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.26, S.D. = 0.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านองค์ประกอบของกระบวนการจัดการความรู้ฯ และด้านขั้นตอนการจัดการความรู้ฯ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สามารถนำรูปแบบฯ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ การจัดการความรู้, การแพทย์แผนไทย, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, มหาวิทยาลัยราชภัฏ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus