Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การสืบค้นข้อมูลทางทันตกรรมบน World Wide Web Abstract   PDF
เดชศักดิ์ ศานติวิวัฒน์, เยาวพร ศานติวิวัฒน์
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสื่อสารในองค์การของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน Abstract   PDF
วิไลวรรณ ใจทัศน์กุล
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสื่อสารเพื่อสันติภาพ: แนวคิดและข้อเสนอสำหรับการออกแบบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ปวิชญา ชนะการณ์, ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา, กุสุมา กูใหญ่
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
วิลาวัลย์ เทพจักร, สุรีย์พร สว่างเมฆ, มลิวรรณ นาคขุนทด
 
Vol 15, No 3 (2547): Academic Services Journa การอภิปรายผลการวิจัย: หัวใจของการวิจัย Abstract   PDF
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบพื้นที่ภายในห้องของอาคารชุดพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: แฟลตเคหะชุมชนดินแดง 1 Abstract   PDF
ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ์, วิรชฏา บัวศรี
 
Vol 1, No 3 (2533): Academic Services Journal การออกแบบทำหนังสือ Abstract   PDF
อัศวิน ศิลปเมธากุล
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF
ปีนา สุขเจริญ, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 27, No 2 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศ โดยการบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
สุมาลี ชัยเจริญ, ปรมะ แขวงเมือง, ปรัชญา แก้วแก่น, จารุณี ซามาตย์
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเมตาคอกนิชันของนักเรียนระดับประถมศึกษา Abstract   PDF
วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการถ่ายโยงการเรียนรู้ Abstract   PDF
สุชาติ วัฒนชัย, สุมาลี ชัยเจริญ, ชาลิสา โพธิ์นิ่มแดง
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบและพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา Abstract   PDF
พรวุฒิ คำแก้ว, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศไทย Abstract   PDF
ภักดี ต่วนศิริ
 
Vol 9, No 3 (2541): Academic Services Journal การอุดมศึกษากับปัญหาวิกฤตของชาติ Abstract   PDF
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในเอกสารทางวิชาการ Abstract   PDF
อัญชลี กล่ำเพ็ชร, จุฑารัตน์ ปานผดุง
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียด้วย Adobe Flash Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การผลิตสื่อ E-learning แบบ Interactive ด้วย Adobe Captivate Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 15, No 1 (2547): Academic Services Journal การผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการสอนผ่านจอภาพ Abstract   PDF
สวงค์ พุทธิเนตร
 
Vol 9, No 3 (2541): Academic Services Journal การจัดบริการสอนการค้นสารนิเทศในห้องสมุดยุคอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ชูศรี วังศานุวัตร
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การจัดบริการด้านการจ้างงานของรัฐแก่คนพิการ Abstract   PDF
สุวภา จรดล, โชคชัย สุทธาเวศ
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal การจัดการ ICT ในประเทศกำลังพัฒนา ICT Management in Developing Countries Abstract   PDF
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมขนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
จิราภรณ์ แก้วมณี
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การจัดการศึกษา นาวาที่กำลังใกล้จะอำปาง Abstract   PDF
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในยุคการศึกษาไทย 4.0 Abstract   PDF
นิดา หมั่นดี, ธีร หฤทัยธนาสันติ์
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ Abstract   PDF
อิสมาแอ ยีมะแซ, อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ
 
226 - 250 of 880 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>