Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง Abstract   PDF
สุชาวลี ชูเอน
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตร Abstract   PDF
มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยในบริการสุขภาพ Abstract   PDF
ภัทรพร ยุบลพันธ์
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
สุฑาทิพย์ อิงบุญ
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการทรัพยากรน้ำจากโครงการชลประทานแม่น้ำชี กรณีศึกษาโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกุดแข้ จังหวัดร้อยเอ็ด Abstract   PDF
สุธรรมา จันทรา
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
นิพล กุลฑล
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรักษาความสัมพันธ์ของครูไทยพุทธต่อชุมชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนของรัฐต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนของรัฐในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ศันสนีย์ อรุณสินประเสริฐ
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้การทุจริตคอร์รัปชันและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา: ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Abstract   PDF
สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง, ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน Abstract   PDF
กนกวรรณ เต็มโศภินกุล
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้คุณภาพบริการสุขภาพของผู้รับบริการต่อโรงพยาบาลเอกชน Abstract   PDF
ภัทรพร ยุบลพันธ์
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การรับรู้และประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลกงหรา จังหวัดพัทลุง Abstract   PDF
จักรพงศ์ วารีรัตน์, จันทร์พิมพ์ หินเทาว์, วรรธนะ พิธพรชัยกุล
 
Vol 10, No 1 (2542): Academic Services Journal การรื้อปรับระบบกับการประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุด Abstract   PDF
อมรรัตน ดวงสุวรรณ
 
Vol 18, No 3 (2550): Academic Services Journal การวิจัยกับบทบาทที่เปลี่ยนไปของบรรณารักษ์ยุคดิจิทัล Abstract   PDF
ธมลวรรณ ขุนไพชิต
 
Vol 11, No 2 (2543): Academic Services Journal การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย โดยใช้เทคนิควิเคราะห์: เทคนิคเดลฟาย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 12, No 3 (2544): Academic Services Journal การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย: การวิจัยการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเสริมต่อการเรียนรู้บนฐานของการใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
ชนะชัย ทะยอม, สิรินภา กิจเกื้อกูล, จินตนา กล่ำเทศ
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
จิรารัตน์ แสงศร, สุรีย์พร สว่างเมฆ, ปราณี นางงาม
 
Vol 17, No 3 (2549): Academic Services Journal การวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางเทคโนโลยีการศึกษา Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 7, No 3 (2539): Academic Services Journal การวิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารในรายงานการวิจัยของอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วนันยา หมัดยูโส๊ะ, กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก Abstract   PDF
วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
226 - 250 of 922 Items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>