การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์ กรณีศึกษาสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม

ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทัศนคติต่อผู้นำของสมาชิกในการดำเนินงานศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติต่อผู้นำของสมาชิกกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของ สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ สมาชิกสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด จังหวัดนครปฐม จำนวน 224 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)

ผลการวิจัยพบว่า 1. ทัศนคติต่อผู้นำของสมาชิกในการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์หมู่บ้านสหพร จำกัด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม, ทัศนคติ, สหกรณ์,


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus