การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยในบริการสุขภาพ

ภัทรพร ยุบลพันธ์

Abstract


ผู้ป่วยเป็นผู้ได้รับผลลัพธ์โดยตรงจากการรับบริการสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพบริการสุขภาพ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเสนอแนวคิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ด้วยรูปแบบ “พูดเมื่อสงสัย” มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้แสดงบทบาทที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัยมากที่สุด โดยผู้ป่วยสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมในความปลอดภัย ได้แก่ การสอบถามเมื่อมีข้อสงสัยในการรักษา การเอาใจใส่ในรายละเอียดการเจ็บป่วย การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ การทำความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติตนและการใช้ยา การให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ที่ไว้วางใจได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา รวมถึงการพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เช่น มาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA) มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission International Standards: JCI) ทั้งนี้ผู้ป่วยอาจไม่สามารถแสดงออกในเชิงการปฏิบัติได้ครอบคลุมทุกประเด็น โดยมีสาเหตุจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ให้บริการ ปัจจัยที่เกี่ยวกับระดับของการจัดบริการสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ ดังนั้น นอกจากผู้ป่วยต้องตระหนักและแสดงบทบาทของตนเอง การมีส่วนร่วมในความปลอดภัยของผู้ป่วยจำเป็นต้องอาศัยบทบาทของญาติ บทบาทของผู้ให้บริการที่จะสนับสนุนผู้ป่วยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความปลอดภัยในการบริการสุขภาพ เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการส่งผลต่อความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพโดยรวม

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, ความปลอดภัย, บริการสุขภาพ

 

A patient is the one who receives a direct result of the health services; therefore, the safety of patient is the key to quality health services. This article aims to introduce the concept of participation in the creation of patient’s safety with the pattern called “Just say when in doubt.” According to this pattern, the expressions of needed patient’s roles are focused to get the safest health facilities. Patients can perform their own involvement in safety, for instance, when they are in doubt, they can ask about the treatment, pay attention to their illness details, research information about illness from reliable sources, make understanding in correct behaviors and drug use. Moreover, they should let a family member or a trusted person be involved in the treatment, make a decision to use public health facilities with certified quality, such as the hospital with accreditation standards (Healthcare Accreditation: HA), the hospital with international quality standards (Joint Commission International Standards: JCI). However, the patient may not be able to express themselves in practice for all the issues due to several factors associated with patient himself, illness, practitioner and service provider, the levels of health service setting and factors related to the roles and duties. Therefore, the patient’s participation in safety does not only rely on expression and awareness of their own roles, but it also requires the roles of relatives and service providers to encourage patients to create safety in health services. Eventually, there will be a positive impact on both patients and service providers and it could lead to confidence in the healthcare system as a whole.

Keywords: participation, safety, health services


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2016.42

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus