Vol 12, No 3 (2544)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2544

Table of Contents

บทความวิชาการ

ชัยพจน์ รักงาม
PDF
PDF
ฐะปะนีย์ พิทักษ์วงศ์
PDF
หรรษา วงศ์กิดาการ
PDF
วิเชียร ภู่สุวรรณ์
PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
PDF

บทความวิจัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์
PDF
ชูศรี วังศานุวัตร
PDF

บทความปริทัศน์

ฐะปะนีย์ พิทักษ์วงศ์
PDF