Vol 12, No 3 (2544)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2544

Table of Contents

บทความวิชาการ

ชัยพจน์ รักงาม
PDF
ผู้ช่วยศาสตรา� แสงสว่าง
PDF
ฐะปะนีย์ พิทักษ์วงศ์
PDF
หรรษา วงศ์กิดาการ
PDF
วิเชียร ภู่สุวรรณ์
PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
PDF

บทความวิจัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์
PDF
ชูศรี วังศานุวัตร
PDF

บทความปริทัศน์

ฐะปะนีย์ พิทักษ์วงศ์
PDF