Vol 7, No 3 (2539)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2539

Table of Contents

บทความวิชาการ

ชัยพจน์ รักงาม
PDF

บทความวิจัย

รวีวรรณ ขำพล
PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
PDF

บทความปริทัศน์

วุฒิ วัฒนสิน
PDF