การกำหนดรูปแบบการใช้ฐานข้อมูล CD-ROM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินการสอนผู้ใช้บริการ

รวีวรรณ ขำพล

Abstract


การกำหนดรูปแบบการใช้ฐานข้อมูล CD-ROM เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินการสอนผู้ใช้บริการ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus