Vol 8, No 2 (2540)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2540

Table of Contents

บทความวิชาการ

ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ฑมลา วัฒนสิน
PDF
รวีวรรณ ขำพล
PDF
ชัยพจน์ รักงาม
PDF
ฐะปะนีย์ เทพญา
PDF

บทความวิจัย

เสาวนีย์ ศิริบำรุงสุข
PDF