การศึกษาดูงานศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รวีวรรณ ขำพล

Abstract


การศึกษาดูงานศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus