Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการความรู้ชุมชน: เกลือหวานภูมิปัญญาท้องถิ่นปัตตานี Abstract   PDF
วิรินธร อักษรนิตย์, บัณฑิต ดุลยรักษ์, พวงเล็ก วรกุล, ศุภลักษณ์ พลายแสง, ธวัชชัย ศรีเทพ
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การจัดการความรู้ด้วยบริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
อนุชิต อนุพันธ์,
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การจัดการความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ Abstract   PDF
บุรินทร์ นรินทร์, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน พื้นที่ศึกษาแม่น้ำท่าจีนตอนกลาง Abstract   PDF
อาทิตย์พงษ์ สุทธิรักษ์, สามัคคี บุณยะวัฒน์, นฤชิต ดำปิน
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและการบูรณาการเกมมิฟิเคชั่นกระตุ้นการเรียนรู้ในรายวิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม Abstract   PDF
ศรัณย์ลิตา โชติรัตน์
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการโดยการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
เบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แบบห้องเรียนกลับด้าน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม Abstract   PDF
สุดเฉลิม ศัสตราพฤกษ์
 
Vol 11, No 2 (2543): Academic Services Journal การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัย Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้แท็บเล็ตในโรงเรียนมัธยมศึกษา Abstract   PDF
ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ : เครื่องมือการพัฒนาประเทศไทย Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนววิถีประมงพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรมในเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
นพวรรณ ยอดธรรม, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ผ่านการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย Abstract   PDF
ชลาธิป สมาหิโต
 
Vol 11, No 1 (2543): Academic Services Journal การจัดเก็บและให้บริการเอกสารโบราณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract   PDF
สินินาฎ สมบูรณ์เอนก
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Abstract   PDF
รุจโรจน์ แก้วอุไร, นิกร จันภิลม, ศตพล กัลยา, ศศิธร นาม่วงอ่อน, ศุภสิทธิ์ เต็งคิว, อพัชชา ช้างขวัญยืน
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การทำ IPv6 Tunnel กับ Hurricane Electric (he.net) Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF
วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal การดำเนินการข้อมูลท้องถิ่น ของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการร้านเกมคอมพิวเตอร์: ศึกษาเฉพาะกรณีร้านเกมคอมพิวเตอร์ในจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วศโอม กัลปาลี
 
Vol 8, No 1 (2540): Academic Services Journal การดูงาน University of Western Australia Library Abstract   PDF
สายพิณ วิไลรัตน์
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การดูแลสุขภาพเชิงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชนชาติพันธุ์ลาหู่แดงในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
สุนิดา อรรถอนุชิต, รอฮานิ เจะอาแซ
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยราชการ Abstract   PDF
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การควบคุมโดยผู้เรียนกับการควบคุม โดยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การคิดกลยุทธ์วางแผนอย่างเป็นระบบ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งของผู้ใช้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
นิติพร สุนทรนนท์
 
251 - 275 of 880 Items << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>