การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ ๑

พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์

Abstract


ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2554 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้นำบุคลากรไปศึกษาดูงานด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่มพูนทักษะความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ ดูงานเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในตอนที่ ๑ นี้จะขอนำเสนอการศึกษาดูงานที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus