Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่อง อาชีพในท้องถิ่น จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
เบญจกาญจน์ ใส่ละม้าย, ชลาธิป สมาหิโต
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการใช้หนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์ Abstract   PDF
ฑีรณัท ขันนาค, สุทัศน์ นาคจั่น
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ การเขียนผังมโนมติเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
พวงพิศ ศิริพรหม, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 17, No 1 (2549): Academic Services Journal การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร
 
Vol 20, No 1 (2552): Academic Services Journal การพัฒนาฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
นิพล กุลฑล
 
Vol 14, No 3 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารเนื้อหา Developing a Full - text Journal Database Abstract   PDF
สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจชั้นประทวน ในสำนักงานกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 Abstract   PDF
ชยกร มามุ่งปณิธาน
 
Vol 18, No 3 (2550): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา 722-482 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 14, No 1 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิตอล Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง
 
Vol 16, No 2 (2548): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา 425-101 อารยธรรม Abstract   PDF
อังกูร พุทธิเนตร, พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ฮาลีเม๊าะ สนิ, คณิตา นิจจรัลกุล
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนบนห้องเรียนเสมือนโดยประยุกต์การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
สุดาพันธ์ จุลเอียด
 
Vol 26, No 3 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศีล 5 ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
พระมหาปราชญ์ชยุตม์ ย่อมเต็ม, โอภาส เกาไศยาภรณ์, วสันต์ อติศัพท์
 
Vol 15, No 3 (2547): Academic Services Journa การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 13, No 2 (2545): Academic Services Journal การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลภาวะผู้นำของคณบดีในสถาบันราชภัฏ Abstract   PDF
รองศาสตราจารย� สุรกิจบวร
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศแบบสาธิตสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
กนก จันทร์ทอง
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Development of a System for Training on Internet Networks Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบบนแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศดิจิทัลและการรับรู้ทางจริยธรรมทางสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ Abstract   PDF
สุกานดา จงเสริมตระกูล, รองศาสตราจารย� ณ สงขลา
 
Vol 11, No 1 (2543): Academic Services Journal การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) Abstract   PDF
ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ศิริชัย นามบุรี
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Abstract   PDF
นิมารูนี หะยีวาเงาะ, โซฟีนา ลาเม็ง, รอมซี แตมาสา
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
เพลินใจ โภชนกิจ, ปรีชา สามัคคี, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
สุชาดา สวัสดี, ธนวิน ทองแพง, พงศ์เทพ จิระโร
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการประเมินผลออนไลน์ระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Abstract   PDF
เอกชัย เนาวนิช, ณมน จีรังสุวรรณ
 
176 - 200 of 922 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>