Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
จุฑามาศ เสถียรพันธ์, วัชรินทร์ หนูสมตน
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วนันยา หมัดยูโส๊ะ, กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์
 
Vol 28, No 1 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์คุณลักษณะทางสารสนเทศเพื่อกำหนดองค์ประกอบเมทาดาตาของจารึก Abstract   PDF
วิศปัตย์ ชัยช่วย, ลำปาง แม่นมาตย์, วิลาศ วูวงศ์, นิศาชล จำนงศรี
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วิไล จันทร์แนม, โสภิณ จิระเกียรติกุล
 
Vol 4, No 3 (2536): Academic Services Journal การวิเคราะห์แบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
รศ.กุศล นาคะชาต, รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การว่าจ้างบริษัทภายนอกดำเนินงานจัดซื้อจัดหาหนังสือในห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา (Outsourcing book selection in public and school libraries) Abstract   PDF
แพททิเซีย ดี วอลเลซ, สุพัตรา ทองไทย
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาพฤติกรรมการจัดเก็บความรู้ในคลังความรู้ออนไลน์เรื่องกีฬาและสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บความรู้ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา Abstract   PDF
วินัย แก้วน้อย, โอภาส เกาไศยาภรณ์
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาการปฏิบัติของผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ศิริพร ทองสมคิด
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ประเสริฐ ชวนบุญ
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
นฤนันท์ สุริยมณี, ประเสริฐไชย สุขสอาด
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาระดับการรับรู้ ความพึงพอใจ และความคาดหวังต่อนโยบายส่งเสริมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Abstract   PDF
วิยะดา กูโน
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกระเป๋าจากไม้ไผ่ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ Abstract   PDF
ศมลพรรณ ภู่เล็ก
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษารูปแบบของสถานประกอบการ ปัญหาและกลยุทธ์การแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงานระดับมหาวิทยาลัย Abstract   PDF
สุภาพร เจริญสุข, กิตติมา ตันติหาชัย
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาลัทธิบูชาตัวบุคคลในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้า ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง Abstract   PDF
วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Abstract   PDF
วรรณชลี โนริยา, สุชานุช พันธนียะ
 
Vol 24, No 2 (2556): Academic Services Journal การศึกษาศักยภาพในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวเขาจีนจังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
นงลักษณ์ จันทาภากุล, นรินทร์ สังข์รักษา
 
Vol 6, No 1 (2538): Academic Services Journal การศึกษาสภาพและปัญหาการใช้สื่อการสอนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาของครูสอนภาษาไทย โรเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) Abstract   PDF
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา Abstract   PDF
ธาริณี อภัยโรจน์
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ Abstract   PDF
วิทยา ดำรงเกียรติชัย, ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Abstract   PDF
นันทนา ฐานวิเศษ, วาสนา กีรติจำเริญ
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
จำนงค์ ทองช่วย, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย Abstract   PDF
พิมพ์พร ไชยฤกษ์, พูนสุข อุดม, กรวิกา ก้องกุล
 
Vol 27, No 2 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาทักษะสังคมในเด็กออทิสติกปฐมวัยโดยการอาชาบำบัด Abstract   PDF
ชุติมณฑน์ ขวัญกิจบวรกุล, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ ๑ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
176 - 200 of 922 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>