Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนาบุคลากร: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา Abstract   PDF
ธาริณี อภัยโรจน์
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ Abstract   PDF
วิทยา ดำรงเกียรติชัย, ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้งานและพลังงาน และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Abstract   PDF
นันทนา ฐานวิเศษ, วาสนา กีรติจำเริญ
 
Vol 19, No 3 (2551): Academic Services Journal การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนรูปแบบซิปปาร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
จำนงค์ ทองช่วย, พูนสุข อุดม, อานอบ คันฑะชา
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เกมคณิตศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย Abstract   PDF
พิมพ์พร ไชยฤกษ์, พูนสุข อุดม, กรวิกา ก้องกุล
 
Vol 27, No 2 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาทักษะสังคมในเด็กออทิสติกปฐมวัยโดยการอาชาบำบัด Abstract   PDF
ชุติมณฑน์ ขวัญกิจบวรกุล, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ ๑ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การศึกษาดูงานภาคเหนือ ตอนที่ ๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal การศึกษาดูงานศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หอสมุดแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF
รวีวรรณ ขำพล
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
วิชัย นภาพงศ์, ชไมพร อินทร์แก้ว
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม การใช้บริการนวดแผนไทยของผู้บริโภคในโรงพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
มนสิชา สุขชม, อุบลวัลย์ รอดเอี่ยม
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal การศึกษาความสามารถในการคิดรวบยอด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
อรพินท์ สายพรม, พูนสุข อุดม, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาคุณค่าและกระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน กรณีศึกษาจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี Abstract   PDF
วรรณนา ศิลประเสริฐ
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal การศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การฝึกโสตและการอ่านโน้ต Abstract   PDF
วีระศักดิ์ อักษรถึง
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร Abstract   PDF
บุรียา แตงพันธ์, คณิต เขียววิชัย
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ และความผูกพันของบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อมรพรรณ พัทโร, จอมใจ เพชรกล้า
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาปัจจัยด้านความผูกพันทางสังคมและการคบหาสมาคมที่แตกต่างที่มีผลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
พิริยา เชียรวิชัย
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษานิทานพื้นบ้านมุสลิมในจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
ยุพดี ยศวริศสกุล
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการธำรงรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน Abstract   PDF
ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์, กมลพร สอนศรี
 
Vol 7, No 2 (2539): Academic Services Journal การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบ การค้นสารนิเทณจากฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับจากผู้ใช้บริการ Abstract   PDF
ชูศรี วังศานุวัตร, สมศักดิ์ คงแสง
 
Vol 21, No 3 (2553): Academic Services Journal การศึกษาเครื่องมือส่งเสริมการจัดการความรู้สำหรับกลุ่มบริหารองค์กร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ลัดดา เจียมจิตต์ตรง, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
ภาคภูมิ พู่สกุลสถาพร
 
Vol 9, No 2 (2541): Academic Services Journal การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้โปรแกรมการนำเสนอที่ใช้เทคนิคพิเศษกับไม่ใช้เทคนิคพิเศษ Abstract   PDF
ไสว จันทร์พรหม
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานและความผูกพัน ต่อองค์กรของข้าราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ Abstract   PDF
อาทิตติยา ดวงสุวรรณ
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค, ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง, วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์
 
176 - 200 of 839 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>