การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ฮาลีเม๊าะ สนิ, คณิตา นิจจรัลกุล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่องการอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะเรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ และ (3) เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ เขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 30 คน ผลการวิจัย พบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ มีประสิทธิภาพ 84.44 / 83.11 (2) ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ (3) ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำที่มีตัวสะกดมาตราแม่กก กด และกบ ไม่มีความแตกต่างกัน

คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ ออกแบบบทเรียนดัดแปลง จากทฤษฎีของกาเย่ เรื่องมาตราตัวสะกดแม่กก กดและกบ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus