Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 3 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารเนื้อหา Developing a Full - text Journal Database Abstract   PDF
สุดารัตน์ หมัดอะดั้ม
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal การพัฒนาระบบการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Development of a System for Training on Internet Networks Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบการเรียนแบบกลุ่มสืบสอบบนแหล่งทรัพยากรด้านการศึกษาแบบเปิดเพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศดิจิทัลและการรับรู้ทางจริยธรรมทางสารสนเทศของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ Abstract   PDF
สุกานดา จงเสริมตระกูล,
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) Abstract   PDF
ไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, ศิริชัย นามบุรี
 
Vol 11, No 1 (2543): Academic Services Journal การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาระบบและกลไกการให้บริการสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
เพลินใจ โภชนกิจ, ปรีชา สามัคคี, ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ เพื่อพั ฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานทักษะวิชาชีพระดับสากล Abstract   PDF
สุวุฒิ ต้มทอง, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการสร้างทรัพยากรแบบเปิดด้วยแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
ลลิดา บุญธง, ธีรวดี ถังคบุตร
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอิงประสบการณ์ผ่านสื่อสังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP Abstract   PDF
ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคตะวันออกโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
สุชาดา สวัสดี, ธนวิน ทองแพง, พงศ์เทพ จิระโร
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการประเมินผลออนไลน์ระบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล Abstract   PDF
เอกชัย เนาวนิช, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกตามแนวคิดเพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 Abstract   PDF
อัลยานี วาโดร์, โอภาส เกาไศยาภรณ์
 
Vol 26, No 2 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยใช้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียน แบบสืบเสาะหาความรู้ผ่านเอ็มเลิร์นนิงเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงตรรกะ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
เอกชัย เนาวนิช, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาล ของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข Abstract   PDF
โสภาพันธ์ สอาด, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์, ปรัชญนันท์ นิลสุข, ณมน จีรังสุวรรณ
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบสร้างสรรค์เชิงหรรษาบนเว็บ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต Abstract   PDF
สมใจ สืบเสาะ, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือทางปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Abstract   PDF
ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 17, No 2 (2549): Academic Services Journal การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลภาวะผู้นำ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน Abstract   PDF
วาโร เพ็งสวัสดิ์, วัลลภา อารีรัตน์, ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยมุสลิมด้วยแนวคิดท้องถิ่นภิวัตน์เพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชาวไทยมุสลิม Abstract   PDF
ดนุ ภู่มาลี, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, สุชาติ เถาทอง
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทยเพื่อสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ Abstract   PDF
ชนกิตติ์ ธนะสุข, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง, สุชาติ เถาทอง
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การพัฒนาวีดิทัศน์ตามประสงค์ เรื่อง หลักการเกี่ยวกับไฟฟ้า Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 18, No 2 (2550): Academic Services Journal การพัฒนาศักยภาพตนเองของบุคลากรด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาสื่อการเรียนหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ วิชา บัญชีขั้นต้น ด้วยนิทานชาดก Abstract   PDF
วันฤดี สุขสงวน
 
Vol 14, No 2 (2546): Academic Services Journal การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง สื่อการสอน Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้: กรณีศึกษาสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า, วรัญญา เต็มรัตน์, กิตติพร นพจนสุภาพ, นวลศิริ ชูแสวง
 
101 - 125 of 880 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>