Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การดูแลสุขภาพเชิงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาชนชาติพันธุ์ลาหู่แดงในจังหวัดเชียงราย Abstract   PDF
สุนิดา อรรถอนุชิต, รอฮานิ เจะอาแซ
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การตรวจสอบความตรงของโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาโดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์ Abstract   PDF
พิญญารัศม์ สิงหะ, สุมาลี ชัยเจริญ
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การตัดต่อวิดีโอ ด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio Abstract   PDF
วิษณุ เพชรประวัติ
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal การติดตั้ง Gentoo Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 23, No 2 (2555): Academic Services Journal การติดตั้ง KDE Desktop บน GENTOO Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal การติดตั้งวันหยุดของไทยใน Google Calendar Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์, วิษณุ เพชรประวัติ, พิเชษฐ เพียรเจริญ, คณิศร รักจิตร
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การติดตั้งและใช้งาน VPN Client เพื่อใช้งานฐานข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเครือข่ายภายนอกกรณีใช้ Windows Abstract   PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
 
Vol 20, No 3 (2552): Academic Services Journal การติดตั้งโปรแกรมจุมลา 1.5.2 (How to Setup Joomla 1.5.2 CMS) Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 7, No 1 (2539): Academic Services Journal การติดตามผลการพัฒนาการใช้สื่อการสอนวิชาศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2533 Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรา� นิจจรัลกุล
 
Vol 30, No 3 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การต่อรองของครูเพื่อให้มีชีวิตรอดท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
เก็ตถวา บุญปราการ, เกษตรชัย และหีม
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การถอดบทเรียนทักษะชีวิตของนิสิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร Abstract   PDF
รุจโรจน์ แก้วอุไร, นิกร จันภิลม, ศตพล กัลยา, ศศิธร นาม่วงอ่อน, ศุภสิทธิ์ เต็งคิว, อพัชชา ช้างขวัญยืน
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
 
Vol 23, No 1 (2555): Academic Services Journal การทำ IPv6 Tunnel กับ Hurricane Electric (he.net) Abstract   PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การทำงานเป็นทีมที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ Abstract   PDF
วาสนา เภอแสละ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ, สุรี พฤกษ์ทวีศักดิ์
 
Vol 4, No 1 (2536): Academic Services Journal การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Abstract   PDF
กรรณิกา ลินพิศาล
 
Vol 27, No 3 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University การนำนโยบายข้าวไปปฏิบัติในบริบทของประเทศไทย Abstract   PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
 
Vol 14, No 3 (2546): Academic Services Journal การนำระบบให้ลำดับเลข (Running Number) มาช่วยในการจัดชั้นตำราภาษาไทย ของฝ่ายหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร Abstract   PDF
สิทธิชัย ลำธารทรัพย์
 
Vol 4, No 1 (2536): Academic Services Journal การนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในงานห้องสมุด: สถานภาพและปัจจุบัน Abstract   PDF
ปราโมทย์ กระมุท
 
Vol 14, No 1 (2546): Academic Services Journal การนำเสนอ Abstract   PDF
ชนันท์ สุวรรณรัตน์
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal การนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา Abstract   PDF
วิมลศรี มณฑาทิพย์
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal การนำเสนอโครงสร้างการบริหารงานด้านพัสดุของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
เยาวพา มังคละ
 
Vol 15, No 1 (2547): Academic Services Journal การบริการของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บริการ Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อมรพรรณ พัทโร
 
Vol 19, No 1 (2551): Academic Services Journal การบริการสารสนเทศเชิงรุกด้วยกลยุทธ์การตลาด : กรณีศึกษา Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข, ทิพภากร รังคสิริ
 
Vol 16, No 3 (2548): Academic Services Journal การบริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้: ความพึงพอใจและความต้องการของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
ฤทัยชนนี สิทธิชัย, จุฑารัตน์ กิมาคม
 
101 - 125 of 922 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>