การนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในงานห้องสมุด: สถานภาพและปัจจุบัน

ปราโมทย์ กระมุท

Abstract


การนำเทคโนโลยีสารนิเทศมาใช้ในงานห้องสมุด: สถานภาพและปัจจุบัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus