การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2533-2550

สิริพันธ์ รุ่งวิชานิวัฒน์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิทยานิพนธ์สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2550 ด้านขอบเขตเนื้อหา ปีที่จัดพิมพ์ ประเภทของห้องสมุดที่ศึกษา ประเภทหรือวิธีการวิจัยที่ใช้ วิธีการรวบรวมข้อมูล ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย โดยมีแบบวิเคราะห์วิทยานิพนธ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า วิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้ใช้ การใช้สารสนเทศ การใช้ทรัพยากร และบริการในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้สถิติทั้งเชิงพรรณนาและเชิงอ้างอิง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus