การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ประเสริฐ ชวนบุญ

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาแนวทางในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาความสำเร็จในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายในสวนสุขภาพและสนามกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 4 คน ข้าราชการและบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10 คน และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 400 คน

จากการศึกษาวิจัยพบว่า 1) แนวทางในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเป้าหมายและวัตถุประสงค์มีการกำหนดโดยคำนึงถึงความสามารถในการนำไปดำเนินงานได้จริง มีความชัดเจนในการดำเนินนโยบาย ข้าราชการและบุคลากรที่นำนโยบายไปปฏิบัติสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ด้านการกำหนดภารกิจและการมอบหมายงานมีความเหมาะสมตรงตามความสามารถความชำนาญ และทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและข้าราชการและบุคลากรฝ่ายปฏิบัติงานด้านลักษณะหน่วยงานที่นำนโยบายไปปฏิบัติมีข้าราชการและบุคลากรมีความรู้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานทำได้เป็นอย่างดี ด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนทั้งจากประชาชน หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเป็นอย่างดี ด้านมาตรการควบคุมการประเมินผลและการกระตุ้นและการส่งเสริมในส่วนของการควบคุมและการประเมินผลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินก่อนการเริ่มโครงการ และการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนิน ส่วนมาตรการกระตุ้นและส่งเสริมจะดำเนินการในรูปแบบประสานการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น โดยที่การนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในทุกด้านยกเว้นการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นั้นในภาพรวมยังพบปัญหาและอุปสรรคต่อการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณในการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากทางภาครัฐยังมีไม่เพียงพอ 2) ความสำเร็จในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในด้านของการดำเนินโครงการตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านความสมํ่าเสมอในการมาออกกำลังกายของประชาชนในสวนสุขภาพและสนามกีฬาในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเมื่อพิจารณาตามจำนวนวันต่อสัปดาห์สามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 5-6 วันต่อสัปดาห์ ออกกำลังกายทุกวัน 3-4 วันต่อสัปดาห์ และ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ตามลำดับ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครยังประสบความสำเร็จในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติตามแนวทางในการนำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไปปฏิบัติทั้ง 5 ด้าน 3) ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายในสวนสุขภาพและสนามกีฬาในจังหวัดสมุทรสาคร ในด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก ส่วนในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านผลของการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่ออกกำลังกายในสวนสุขภาพและสนามกีฬาในจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในระดับปานกลาง

คำสำคัญ : นโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus