การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตร

มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์, นัชชิมา บาเกาะ

Abstract


การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนความสำเร็จในการเรียนรู้ของบุตร การศึกษาที่ผ่านมาได้ชี้ชัดและยืนยันถึงผลบวกต่อบุตร เช่น สนับสนุนให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าโรงเรียน สนับสนุนความสำเร็จในการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์ที่ดีของเด็ก นอกจากนี้ช่วยป้องกันให้ห่างจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การออกจากโรงเรียนกลางคัน การใช้ความรุนแรง เป็นต้น บทความนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา เพื่อให้เข้าใจนิยาม ระดับของการมีส่วนร่วม รูปแบบของการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

คำสำคัญ: การเลี้ยงดู, การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของบุตร, การให้การศึกษาผู้ปกครอง

 

Parental involvement in education is very important in children’s learning success. Previous studies have indicated and confirmed the positive effects on children, such as encouraging children to be ready to attend school, supporting children’s learning success and strengthening the social and emotional skills of children. Moreover, parental involvement helps to prevent from riskbehaviours such as school dropout and aggressive behaviours, etc. This study presents the overall concepts of parental involvement in children’s education. It is aimed to find out parental involvement definition, level of involvements, models, and factors relatedto parental involvement in the education which will benefit parents, schools and communities to support and promote effective practices and actions to help learners succeed in the future.

Keywords: parenting, parental involvement in education, parental education


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus