Vol 10, No 2 (2542)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2542

Table of Contents

บทความวิชาการ

ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ชัยพจน์ รักงาม
PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
PDF
ฐะปะนีย์ เทพญา
PDF

บทความวิจัย

วาโร เพ็งสวัสดิ์
PDF
ถมยา ว่องเจริญ
PDF