การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

สุฑาทิพย์ อิงบุญ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมและปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกรที่มีต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการศึกษาจากครัวเรือนเกษตรกร ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 ครัวเรือน โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้นำชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์การผันแปรทางเดียว

ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า อายุ สถานภาพในชุมชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการให้คุณค่าต่อทรัพยากรน้ำ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้าน เพศ ระดับการศึกษา เขตการปกครองท้องถิ่น ลักษณะการประกอบเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร และความรู้ของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัญหาการมีส่วนร่วมที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมีดังนี้ ไม่มีเวลาเข้ามามีส่วนร่วม ขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ขาดจิตสำนึกในการดูแลหวงแหนทรัพยากรน้ำ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ควรมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ควรมีการดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นให้เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุ และควรมีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและรู้คุณค่าของทรัพยากรน้ำมากขึ้น

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus