Vol 21, No 2 (2553)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2553

Table of Contents

บทความวิชาการ

กนก จันทร์ทอง
PDF
กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน
PDF

บทความวิจัย

พีระพล ศิริไพบูลย์
PDF
ชมภูนุช หุ่นนาค
PDF
สุชานุช พันธนียะ
PDF
ชนิดา สุทธิคณะ
PDF
บุญเลิศ จันทร์ไสย์, หะหรูม หีมสุหรี
PDF

บทความปริทัศน์

สุธาศินี สีนวนแก้ว
PDF