การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชัยพจน์ รักงาม

Abstract


การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus