การศึกษาผลกระทบด้านภาวะผู้นำที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ: กรณีศึกษา กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ

วิทยา ดำรงเกียรติชัย, ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบด้านภาวะผู้นำด้านต่างๆ ได้แก่ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรม และด้านบรรทัดฐาน และความผูกพันต่อองค์การในภาพรวม ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรกองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ จำนวนทั้งหมด 194 คน เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามวัดระดับภาวะผู้นำและแบบสอบถามวัดความผูกพันต่อองค์การ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณแบบมีขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคล ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ การบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านทัศนคติ ภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการคำนึงถึงปัจเจกบุคคลภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน ด้านการสร้างให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุกและภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบายมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน และจากผลการศึกษาพบว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยน และภาวะผู้นำแบบปล่อยตามสบาย มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ, ความผูกพันต่อองค์การ

 

This study is conducted for study the casual factor effect to leadership of tranformational leadership, transactional leadership, laissez faire leadership have influence to the organization commmitment consist of affective commitment, continuance commitment, normative commitment. The sample consisted of 194 employees of Petroleum Oil and Lubricants Division Directorate of Aeronautical Engineering. The instruments were questionnaires and statistical analysis included frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple regressions for Lisrel.

This study states out that tranformational leadership in inspiration motivation, individual consideration. transactional leadership in active management by exception, in passive management by exception have influence to affecttive commitment. transactional leadership in active management by exception, passive management by exception and laissez faire leadership have influence to continuance commitment. Tranformational leadership in inspiration motivation, intellectueration. Transactional leadership in contingent reward, active management by exception, passive management by exception and laissez faire leadership have influence to normative commitment.Transformational leadership, transactional leadership, laissez faire leadership have significantly influence to organizational commitment (P<.01).

Keywords: leadership, organization commitment


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2016.3

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus