การศึกษาลัทธิบูชาตัวบุคคลในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้า ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง

วุฒิพงษ์ ประพันธมิตร, สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์

Abstract


บทความวิจัยนี้มุ่งศึกษาและวิเคราะห์การสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้า ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ซึ่งเป็นแบบเรียนที่คณะกรรมการบริหารแห่งชาติกิจการกลุ่มยุวชนแนวหน้าจีน ประกาศใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ปี 2017 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 7-14 ปี) ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้ามีการเรียบเรียงตัวบทที่สะท้อนพลวัตการสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคล ผ่านการกล่อมเกลาทางการเมืองที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้หยิบยื่นมโนทัศน์ดังกล่าวแก่เยาวชนในชาติ ซึ่งเป็นช่วงวัยการก่อตัวของบุคลิกภาพและง่ายต่อการเรียนรู้ทางการเมือง ทั้งนี้การสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลให้ปรากฏในแบบเรียนวิชากิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้าเป็นไปเพื่อเป้าประสงค์การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ อีกทั้งยังเป็นการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดค่านิยมการเชิดชูบุคคลสำคัญ และเรียนรู้การตามรอยแบบอย่างค่านิยมวีรชนรักชาติของพรรคคอมมิวนิสต์

คำสำคัญ: ลัทธิบูชาตัวบุคคล, แบบเรียน, กิจกรรมกลุ่มยุวชนแนวหน้า

 

The purpose of this study aimed to study and analyzed the cult of personality in the Young Pioneers’ Activities Textbooks under the Leadership of President Xi Jinping. This textbook which The Chinese Young Pioneers National Working Commission had been promulgated on May, 25th 2017 for the students in grades 1-8. (The students who age around 7-14 years old) The result of the study had shown that the Young Pioneers’ Activities Textbooks had complied the text which represent the cult of personality constructing dynamic through the political socialization which the communist party provided the concept for the youths which were in the age of personality growing and easy to learn about politics. However, having the cult of personality appeared in the Young Pioneers’ Activities Textbooks appear in order to maintain the political stability of the communist party, and to create the important model praising value in the youth and following the communist party’s patriot value model.

Keywords: personality cult, textbook, the Young Pioneers’ Activities


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2020.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus