Vol 14, No 2 (2546)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2546

Table of Contents

บทความวิชาการ

ฐะปะนีย์ พิทักษ์วงศ์
PDF
ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์
PDF
วรนุช อุษณกร
PDF
ลาภลักษณ์ พ.ทองธรรมชาติ
PDF
ภานดา จินตวงศ์
PDF
ดร.วสันต์ อติศัพท์
PDF
ธวัชชัย อติเทพสถิต
PDF

บทความวิจัย

อุไร ไปรฮูยัน
PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
PDF