การพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปณิตา วรรณพิรุณ, ปรัชญนันท์ นิลสุข

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 80 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 40 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เว็บฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและคู่มือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการและแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บฝึกอบรม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-Test Dependent

ผลการวิจัย พบว่า
1. เว็บฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ตอน เว็บฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ตอน
2. รูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการของรูปแบบการฝึกอบรมบนเว็บ 2) วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 3) วิธีการและกิจกรรมฝึกอบรม และ 4) การวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรมบนเว็บ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการฝึกอบรม 2) ขั้นการฝึกอบรม ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรม โดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ MIAP 4 ขั้นตอน คือ ขั้นสนใจปัญหา ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นพยายาม และขั้นสำเร็จผล และ3) ขั้นสรุปผลการฝึกอบรม
3. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์หลังการฝึกอบรมสมรรถนะวิชาชีพสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจในใช้เว็บฝึกอบรมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: เว็บฝึกอบรม, สมรรถนะวิชาชีพ, MIAP, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus