กระบวนการค้าประเวณีหญิงข้ามชาติ:ศึกษากรณีหญิงต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาคร

ทวีชัย ระเบียบ

Abstract


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการค้าประเวณีของหญิงต่างด้าว ใน จ.สมุทรสาคร ศึกษาถึงวิถีชีวิตของหญิงต่างด้าวที่ค้าประเวณี รวมทั้งศึกษาแรงจูงใจ สภาพแวดล้อม และเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการผลักดันให้หญิงต่างด้าวเข้าสู่อาชีพค้าประเวณี ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหญิงต่างด้าวที่เข้ามาค้าประเวณีในสถานบริการใน จ.สมุทรสาครทั้งหมด 15 คน

ผลการศึกษาพบว่าหญิงผู้ประกอบอาชีพค้าประเวณีมีภูมิหลังด้านสภาพครอบครัวที่ยากจน บิดาและมารดาแยกทางกันหรือมีเรื่องทะเลาะวิวาทอยู่เป็นประจำ สถานะทางครอบครัวอยู่ระดับล่างมีหนี้สินมาก แรงจูงใจหลักในการค้าประเวณี คือ หาเงินจำนวนมากมาใช้สอยส่วนตัว ชำระหนี้สิน และใช้จ่ายในครอบครัว ช่องทางในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย คือ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว หนองคาย และมุกดาหาร ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว หนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยว และใช้วิธีลักลอบผ่านแดนเข้ามาแบบผิดกฎหมายโดยวิธีนั่งเรือข้ามฝาก ในด้านวิถีชีวิตกลุ่มหญิงโสเภณีต่างด้าวจะเช่าห้องเช่าอยู่ข้างนอก เริ่มทำงานตั้งแต่ 20.00น. จนถึงเวลา 2.00น รายได้ ต่อเดือน เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 บาทต่อเดือน โดยเก็บไว้เป็นเงินออมและใช้สอยส่วนตัว และส่งให้ทางบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ใช้เวลากับการพักผ่อนในห้องพัก และเดินเลือกซื้อของใช้และเสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัด มีการดูแลสุภาพอยู่เสมอ รับประทานอาหารมีประโยชน์ พักผ่อน ออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพเป็นประจำทุก 2-3 เดือน ด้าน การวางแผนในอนาคตของผู้ค้าประเวณีกลุ่มหญิงโสเภณีต่างด้าวโดยส่วนใหญ่ต้องการอยากจะทำงานขายบริการทางเพศต่อจนกว่าตนเองจะเริ่มทำงานไม่ไหวหรือจนกว่าทางร้านจะเลิกจ้าง หากต้องเลิกอาชีพแล้ว ก็อยากจะกลับไปอยู่ที่ประเทศลาวและจะนำเงินทุนที่ตนได้จากการทำงานขายบริการมาใช้เปิดร้านเสริมสวย ร้านขายของชำ และร้านขายอาหารที่ประเทศลาว รองลงมาก็จะนำเงินทุนที่เก็บไว้มาปล่อยกู้ หญิงบางส่วนที่ต้องการอยากจะแต่งงานกับสามีที่เป็นคนไทยและตั้งถิ่นฐานใช้ชีวิตในประเทศไทย เพราะเป็นค่านิยมของหญิงต่างด้าวที่ถ้าหากได้แต่งงานกับผู้ชายไทยแล้ว จะได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้คือภาครัฐควรมีมาตรการการตรวจตราการเข้าออกที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับหญิงสาวต่างด้าวที่เข้ามาขายบริการทางเพศว่าค่านิยมที่ว่าการที่เข้ามาขายบริการทางเพศและการลักลอบเข้ามาในเมืองไทยนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย

คำสำคัญ : กระบวนการค้าประเวณี/โสเภณีหญิงต่างด้าว/ขายบริการทางเพศ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus