Vol 15, No 2 (2547)

Academic Services Journa

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2547

Table of Contents

บทความวิชาการ

ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
PDF
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
PDF
อัญชลี กล่ำเพ็ชร
PDF
วิรงค์รอง ศรีสวัสดิ์
PDF
ศุภวรรณ รัตนมุณี
PDF

บทความวิจัย

นิติพร สุนทรนนท์
PDF