กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิทธิชัย ทองมาก, วุฒิชัย เนียมเทศ, เรชา ชูสุวรรณ, ฤทัยชนนี สิทธิชัย

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความต้องการจำเป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารงานวิชาการในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระบวนวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ดำเนินการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามจากประชากร จำนวน 46 โรงเรียน มีผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 138 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี PNIModified และดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน และประชุมผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 8 คน ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความต้องการจำเป็น (จุดอ่อน) ของการบริหารงานวิชาการในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อใช้ในการสร้างกลยุทธ์ คือ การบริหารงานวิชาการที่เป็นจุดอ่อน จำนวน 6 งาน
  2. กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ คือ 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 2) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม 4) การวัดผล ประเมินผล และการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในสังคมพหุวัฒนธรรม 5) การแนะแนวในสังคมพหุวัฒนธรรม และ 6) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

คำสำคัญ: กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ, คุณภาพการศึกษา, สังคมพหุวัฒนธรรม

 

The objectives of research were to 1) investigate needs, strengths, weaknesses, opportunities and threats of academic administration in multicultural society for secondary schools in three southern border provinces, and 2) formulate the academic administration strategies in enhancing the educational quality of multicultural society for secondary schools in three southern border provinces. The study was mixed method research. The quantitative method was collected by questionnaire from populations of 46 schools (138 informants), and analyzed the data by PNIModified analysis. The qualitative method was collected by 9 professionals by interview and 8 experts by meeting. The findings were:

  1. The needs (weaknesses) of academic administration in multicultural society for secondary schools in three southern border provinces to formulate the strategies consisted of 6 parts.
  2. The academic administration strategies in enhancing the educational quality of multicultural society for secondary schools in three southern border provinces consisted of 6 main strategies were 1) learning and teaching in the school of multicultural society, 2) school curriculum development of multicultural society, 3) learning process development of multicultural society, 4) measurement, evaluation and achievement transferring of multicultural society, 5) guidance of multicultural society, and 6) promoting and supporting the academic for person, family, organization and other educational institutes of multicultural society.

Keywords: academic administration strategies, educational quality, multicultural society


Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.14456/asj-psu.2018.45

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus