กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

ศิริพร สกุลเจริญพร

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลักตามการรับรู้ของบุคลากร จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือน 2) เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะ หลักความคาดหวังกับสมรรถนะหลักตามการรับรู้ และ 3) เพื่อให้ได้รูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 141 คน

จากการศึกษาวิจัย พบว่า 1) บุคลากรที่มีลักษณะส่วนบุคคลเมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนที่แตกต่างกันมีสมรรถนะหลักตามการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) สมรรถนะหลักความคาดหวังกับสมรรถนะหลักตามการรับรู้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีความแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านตามความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับ สูงสุด ถึงระดับที่ ต่ำสุด ได้คือ ด้านความร่วมแรงร่วมใจ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริการที่ดี และด้านจริยธรรมตามลำดับ 3) รูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและบุคลากร ดำเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสามารถถ่ายทอด ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้สามารถนำความรู้จากการปฏิบัติจริงจากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus