การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งของผู้ใช้บริการ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

นิติพร สุนทรนนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งของผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้บริการที่คืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549 ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า นโยบายและการบริหารจัดการของหอสมุด ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเป็นสาเหตุการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งของผู้ใช้บริการ สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาการคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง ได้แก่ 1) จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาทันสมัย หรือมีความถี่ในการยืมบ่อยให้มีจำนวนมากขึ้น 2) ให้ต่ออายุการยืมได้มากกว่า 1 ครั้ง กรณีไม่มีผู้อื่นจอง 3) เพิ่มระยะเวลาให้ยืมมากขึ้น 4) ให้ต่ออายุการยืมก่อนวันที่กำหนดส่ง 1 วัน 5) ให้ต่ออายุการยืมวารสาร วิทยานิพนธ์ และ รายงานการวิจัย 6) ส่งข้อความแจ้งเตือนการคืนทรัพยากรสารสนเทศผ่าน E-mail หรือ SMS 7) กำหนดจำนวนวันส่งทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทให้เหมือนกัน 8) แนะนำให้แจ้งหายเมื่อผู้ใช้บริการมาติดต่อและหาทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นแล้วไม่พบ 9) จัดทำที่คั่นหนังสือเตือนให้คืนตามวันที่กำหนดส่ง 10) ทวงทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่งทางไปรษณีย์ 11) เพิ่มค่าปรับการคืนเกินกำหนดส่ง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus