Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2541): Academic Services Journal เมื่อขาลอยพ้นพื้นดินถิ่นกำเนิดของตัวเอง เศรษฐกิจก็ย่อมทรุดเป็นธรรมดา Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal เยาวชนนั้นสำคัญไฉน Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 5, No 1 (2537): Academic Services Journal เราสอนให้เด็กคิดเป็นหรือยัง Abstract   PDF
ชาตรี สำราญ
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal เรียนรู้การวิจัยในชั้นเรียน Abstract   PDF
วิเชียร ภู่สุวรรณ์
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal เรียนรู้ธรรมะจากโลก Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 19, No 2 (2551): Academic Services Journal เรียนรู้และแบ่งปัน: ประสบการณ์จากการสำรวจหนังสือในห้องสมุด Abstract   PDF
เบญจา รุ่งเรืองศิลป์
 
Vol 12, No 2 (2544): Academic Services Journal เรื่องน่าคิดจาก... "แม่เบี้ย" Abstract   PDF
สันติเทพ ศิลปบรรเลง
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University เศรษฐกิจชุมชนกับการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาคลองลัดมะยม Abstract   PDF
ดวงรัตน์ ศุขะนิล
 
Vol 20, No 2 (2552): Academic Services Journal เสน่ห์ "บานง" "กูรง" วัฒนธรรมการแต่งกายสตรีมุสลิมชายแดนใต้ Abstract   PDF
สุนีย์ วัฑฒนายน
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University เสียงพยัญชนะท้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยมุสลิม: กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 3 แห่ง จังหวัดปัตตานี Abstract   PDF
นิอัสมา ระเด่นอาหมัด
 
Vol 8, No 1 (2540): Academic Services Journal เส้นทางการอยู่รอดของทุกคนในสังคมไทย Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal เหตุและผลของการศึกษาจากธรรมชาติ Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal แกนวิชาการทางศิลปศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Abstract   PDF
ฑมลา วัฒนสิน
 
Vol 21, No 1 (2553): Academic Services Journal แนวคิดการใช้สารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิด Abstract   PDF
หาญศึก เล็บครุฑ, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 27, No 2 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวคิดในการจัดสหกิจศึกษาของสถานศึกษากับหลักการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่น (Monozukuri) Abstract   PDF
จิตรา จันทราเกตุรวิ, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, นรา สมประสงค์, ราชันย์ บุญธิมา
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการจัดการข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยโมบาย NFC เทคโนโลยี Abstract   PDF
กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล, ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการพัฒนาจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานวิชาการจากงานประจำของภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Abstract   PDF
ศศิธร ลบล้ำเลิศ, เกศริน ธารีเทียน
 
Vol 21, No 2 (2553): Academic Services Journal แนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต่องานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา: เขตพญาไท Abstract   PDF
พีระพล ศิริไพบูลย์
 
Vol 25, No 1 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน กรณีศึกษาตลาดมิตรภาพชายแดนไทย-กัมพูชา Abstract   PDF
มธุรดา สมัยกุล
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการสร้างเกณฑ์การประเมินอาคารคลังสินค้าสีเขียว Abstract   PDF
ประไพรศรี บุตรวงค์, วิสาขา ภู่จินดา
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการส่งเสริมการตลาดบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน Abstract   PDF
วัจนารัตน์ สานุการ
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนคลองโคนจังหวัดสมุทรสงคราม Abstract   PDF
มัชฌิมา อุดมศิลป์
 
Vol 26, No 1 (2558): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
ชายชาญ ปฐมกาญจนา, นรินทร์ สังข์รักษา
 
Vol 25, No 2 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาว่าวไทย Abstract   PDF
อารีรัตน์ พุฒิรุ่งโรจน์
 
Vol 24, No 4 (2556): Academic Services Journal แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 Abstract   PDF
สุรศักดิ์ โจถาวร
 
876 - 900 of 922 Items << < 31 32 33 34 35 36 37 > >>