Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University องค์กรแห่งความสุข: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ Abstract   PDF
ก้านทอง บุหร่า
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University องค์ประกอบการจัดการเชิงการตลาดของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนเพื่อลดการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ประเทศไทย Abstract   PDF
พกานต์ ตันติกรพรรณ, ศศิวิมล สุขบท
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับสากล Abstract   PDF
อุดม ชูลีวรรณ, ชวลิต เกิดทิพย์
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University องค์ประกอบของระบบพัฒนาครูออนไลน์วิถีพุทธเพื่อเสริมสมรรถนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Abstract   PDF
ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์, สุภาณี เส็งศรี, ชัยยงค์ พรหมวงศ์, มนตรี แย้มกสิกร
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University องค์ประกอบในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความยุติธรรมทางสังคมในสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
ภิรมย์ จีนธาดา, เอกรินทร์ สังข์ทอง, เรชา ชูสุวรรณ
 
Vol 29, No 2 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อดีตสู่ปัจจุบัน: การบริหารงานแนะแนวในสถานศึกษาของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Abstract   PDF
หริรักษ์ แก้วกับทอง, พรรณิกา ชวนาทนุสรณ์
 
Vol 20, No 1 (2552): Academic Services Journal อนาคตห้องสมุดแพทย์ในปี ค.ศ. 2015 Abstract   PDF
ศุลีพร ช่วยชูวงศ์
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อัตราการใช้สารเสพติดและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, สุไฮดาร์ แวเตะ, ฉมาพร หนูเพชร, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ, คอลีเยาะ เจะแว
 
Vol 15, No 1 (2547): Academic Services Journal อันตรายจากการต่ออินเทอร์เน็ตโดยผ่านทางโมเด็ม Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 13, No 3 (2545): Academic Services Journal อารมณ์ จิต และพุทธศาสนา Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรา� แสงสว่าง
 
Vol 10, No 3 (2542): Academic Services Journal อารมณ์ขันของท่านพุทธทาส Abstract   PDF
สันติเทพ ศิลปบรรเลง
 
Vol 10, No 3 (2542): Academic Services Journal อารยธรรม: ภาพสะท้อนในงานศิลปกรรม Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรา� คงทอง
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal อาหารและยาธรรมชาติกับวิถีทางที่เข้าถึงสัจธรรม Abstract   PDF
ศาสตราจารย์ระ� สาคริก
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal อิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน Abstract   PDF
วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal อิทธิพลของความเชื่อเรื่องกรรมที่มีต่อชีวิตของผู้สูงอายุ: ศึกษากรณีผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค Abstract   PDF
สุทัสศรี สายรวมญาติ
 
Vol 28, No 3 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อิทธิพลของทัศนคติเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตต่อพฤติกรรมการครอบครองอาวุธปืนไว้ในที่พักอาศัย Abstract   PDF
ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
เขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์, กานดา จันทร์แย้ม
 
Vol 24, No 1 (2556): Academic Services Journal อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความผูกพันที่มีต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ Abstract   PDF
สิรินาถ ตามวงษ์วาน
 
Vol 25, No 3 (2557): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร และผู้นำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล เชิงกลยุทธ์ ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ Abstract   PDF
พันทิภา สุวรรณโค
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อิทธิพลของศาสนากับนาฏศิลป์อินเดียดั้งเดิม Abstract   PDF
นนทลี รัตนพันธุ์
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal อิทธิพลของสื่อลามกที่มีผลต่อการกระทำผิดทางเพศของเด็กและเยาวชน ศึกษาเฉพาะกรณี: ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Abstract   PDF
ยุพาพร ปิวะพงษ์
 
Vol 27, No 1 (2559): Academic Services Journal, Prince of Songkla University อิทธิพลเชิงหน้าที่ของการศึกษาก่อนวัยเรียนต่อพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กอายุ 3-4 ปี Abstract   PDF
ศิริพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
Vol 17, No 2 (2549): Academic Services Journal อินเทอร์เน็ตยุคใหม่ กับ IPv6 Abstract   PDF
อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 15, No 2 (2547): Academic Services Journa อีเลินนิ่ง (e-Learning) 1 Abstract   PDF
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 15, No 2 (2547): Academic Services Journa อีเลินนิ่ง (e-Learning) 2 Abstract   PDF
ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
826 - 850 of 922 Items << < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>