อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความผูกพันที่มีต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

สิรินาถ ตามวงษ์วาน

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของพลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ และความผูกพันที่มีต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ มีกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรระดับปฏิบัติการของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล พลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันที่มีต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-25 ปี สถานภาพโสด อยู่ระดับปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงานต่ำกว่า 5 ปี รายได้ 30,000 บาทขึ้นไป มีพลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรม และความผูกพันที่มีต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การโดยรวมในระดับมาก การทดสอบสมมติฐานพบว่าพลังขับเคลื่อนในการทำงานมีอิทธิพลทางบวกกับการความผูกพันที่มีต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การมีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันที่มีต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ พลังขับเคลื่อนในการทำงานและการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ มีอิทธิพลทางบวกกับความผูกพันที่มีต่อองค์การ และความผูกพันที่มีต่อองค์การมีอิทธิพลในทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ได้มีการอภิปราย สรุปผล และประโยชน์ของการศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในอนาคต

คำสำคัญ พลังขับเคลื่อนในการทำงาน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันที่มีต่อองค์การ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus