Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (2550): Academic Services Journal รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยทางการบริหารบางประการที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตรา� เพ็งสวัสดิ์
 
Vol 10, No 2 (2542): Academic Services Journal รายงานการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาต่อระบบการเรียนการสอนทางไกลแบบ 2 ทาง Abstract   PDF
ถมยา ว่องเจริญ
 
Vol 24, No 3 (2556): Academic Services Journal รายงานผลการดำเนินงานอบรม หัวข้อ “การเขียนบทความทางวิชาการ” Abstract   PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ, อำนาจ สุคนเขตร์
 
Vol 4, No 1 (2536): Academic Services Journal รายงานผลการประเมินการสัมมนาทางวิชาการโครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดเพื่อประสานการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ Abstract   PDF
รศ.ดร.ธิดา โพธิพุกกณะ, ผศ.โนรี ใจใส่, สมทรง หะยีเจ๊ะมะ
 
Vol 22, No 3 (2554): Academic Services Journal รูปแบบการนิเทศฝึกงานแบบผสม สำหรับนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา Abstract   PDF
ประทีป นานคงแนบ, ปรัชญนันท์ นิลสุข, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์
 
Vol 29, No 1 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University รูปแบบการบริหารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนภาษาไทยของครูในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Abstract   PDF
สุธิภรณ์ ขนอม, รัตนา ดวงแก้ว, สังวรณ์ งัดกระโทก, วรรณะ หนูหมื่น
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมความซื่อสัตย์ต่อตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Abstract   PDF
อัจฉริยา สุรวรเชษฐ, ชัยพจน์ รักงาม, สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
 
Vol 30, No 2 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Abstract   PDF
ชวลิต เกิดทิพย์, วรภาคย์ ไมตรีพันธ์, สุดารัตน์ พรหมแก้ว, บรรจง ฟ้ารุ่งสาง
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ Abstract   PDF
เมตตา คงคากูล, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 28, No 2 (2560): Academic Services Journal, Prince of Songkla University รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงรุก ตามหลักความดีพื้นฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมของเยาวชน Abstract   PDF
วีระ สุภะ, วิระศักดิ์ ฮาดดา
 
Vol 9, No 3 (2541): Academic Services Journal รูปแบบของศูนย์สื่อการเรียนการสอน Abstract   PDF
ปรัชญนันท์ นิลสุข
 
Vol 14, No 2 (2546): Academic Services Journal รูปแบบบริการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย Abstract   PDF
อุไร ไปรฮูยัน
 
Vol 16, No 2 (2548): Academic Services Journal รูปแบบมหาวิทยาลัยเสมือนจริงที่เหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย Abstract   PDF
ว่าที่ร้อยตรี� จันทร์พรหม
 
Vol 23, No 3 (2555): Academic Services Journal รูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ
 
Vol 8, No 2 (2540): Academic Services Journal รู้จักเครื่องดนตรีไทย Abstract   PDF
ฐะปะนีย์ เทพญา
 
Vol 7, No 2 (2539): Academic Services Journal รู้ได้อย่างไร เด็กในชั้นได้รับการพัฒนา Abstract   PDF
ชัยพจน์ รักงาม
 
Vol 22, No 1 (2554): Academic Services Journal ลักษณะของนักศึกษาและเหตุผลที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี Abstract   PDF
พิศมัย เพียรเจริญ
 
Vol 29, No 3 (2561): Academic Services Journal, Prince of Songkla University ลักษณะบ้านในวัฒนธรรมมลายู: ศึกษากรณีกัมปงไอเยอร์ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์, เกษตรชัย และหีม, เก็ตถวา บุญปราการ, เจตสฤทธิ์ สังขพันธ์
 
Vol 13, No 1 (2545): Academic Services Journal วรรณคดีลีลาเพลง Abstract   PDF
สุพรพงศ์ สุวรรณรัตน์
 
Vol 22, No 2 (2554): Academic Services Journal วัฒนธรรมองค์การกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน อำเภอเมืองนครปฐม Abstract   PDF
สุดารัตน์ โยธาบริบาล
 
Vol 30, No 1 (2562): Academic Services Journal, Prince of Songkla University วัฒนธรรมองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารภาครัฐแห่งหนึ่ง Abstract   PDF
กาญจนาพร พันธ์เทศ, ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
 
Vol 31, No 1 (2563): Academic Services Journal, Prince of Songkla University วัดไทยบนแหลมมลายูกับการสร้างพื้นที่พหุวัฒนธรรม Abstract   PDF
ปัญญา เทพสิงห์, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
Vol 6, No 2 (2538): Academic Services Journal วันนี้ (ที่) สีน้ำ Abstract   PDF
กมล คงทอง
 
Vol 12, No 2 (2544): Academic Services Journal วันนี้...ของการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ Abstract   PDF
วาสนา ธนะสุข
 
Vol 1, No 2 (2533): Academic Services Journal วัสดุกราฟฟิค Abstract   PDF
อัศวิน ศิลปเมธากุล
 
701 - 725 of 922 Items << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >>