รูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

ณัฐกานต์ ภาคพรต, ปณิตา วรรณพิรุณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1) การพัฒนารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และ 2) การประเมินรูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ต และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินรับรองรูปแบบผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบว่า
1) รูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์

2) ผู้เชี่ยวชาญประเมินรับรองว่ารูปแบบเลิร์นนิงอ็อบเจ็กสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการการศึกษาบันเทิงเพื่อสนับสนุนการใช้งานบนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมมากที่สุด

คำสำคัญ: เลิร์นนิ่งอ็อบเจ็ก หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การศึกษาบันเทิง แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ความฉลาดทางอารมณ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus