Vol 18, No 1 (2550)

Academic Services Journal

วารสารวิทยบริการ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2550

Table of Contents

บทความวิชาการ

อำนาจ สุคนเขตร์
PDF
รวีวรรณ ขำพล
PDF
พิเชษฐ เพียรเจริญ
PDF

บทความวิจัย

ผู้ช่วยศาสตรา� เพ็งสวัสดิ์
PDF
สายพิณ วิไลรัตน์, เบ็ญจนา ทองนุ้ย, ประไพ จันทร์อินทร์
PDF